1η Διακρατική συνάντηση

(16-17 Ιανουαρίου 2017)

Με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου, η πρώτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 16-17 Ιανουαρίου 2017 από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Άγκυρας. Στην συνάντηση συμμετείχαν δεκατρείς εκπρόσωποι των εταίρων. Οι ρόλοι κάθε εταίρου συζητήθηκαν και μεταβιβάστηκαν σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του έργου που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του Kick-off Meeting. Τη δεύτερη ημέρα του Kick-off Meeting ως συντονιστής, η ATO παρουσίασε τους δημοσιονομικούς κανόνες και αναλύθηκαν λεπτομερώς οι κατανομές του προϋπολογισμού κάθε εταίρου. Επιπλέον, εξετάστηκε το καθεστώς των εσωτερικών συμβάσεων μεταξύ της ATO και όλων των εταίρων.