Σχετικά με το SPARKS

Το SPARK αφορά αποκλειστικά την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων. Το πρόγραμμα θα παρέχει προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγηση για την ομάδα στόχο σε όλες τις χώρες εταίρους. Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι ανοιχτά και θα βασίζονται στο διαδίκτυο, θα δοκιμαστούν στην ομάδα στόχου και μετά το κλείσιμο του έργου θα τεθούν στη διάθεση του κοινού. Θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικές ενότητες κατάρτισης σε διάφορους τομείς, από την καινοτομία έως την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα SPARK θα ενθαρρύνει διάφορες μορφές επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων. Επιπλέον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης θα περιλαμβάνει διαδοχικά μαθήματα, καθένα από τα οποία θα απαιτεί εργασίες από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα αξιολογούνται από τους συνομηλίκους τους σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια. Το τελικό καθήκον των φοιτητών της ηλεκτρονικής κατάρτισης θα είναι η προσομοίωση της έναρξης και της διαχείρισης μιας επιχειρηματικότητας. Η άσκηση προσομοίωσης θα αναπτυχθεί ως μέρος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης. Εκτός από την ηλεκτρονική μάθηση, οι συνεδρίες καθοδήγησης θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την ηλεκτρονική εκπαίδευση και εκεί οι συμμετέχοντες θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού τους σχεδίου. 

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Νέα

You can find the latest news about our project here.

Επιλέξτε εδώ for News Archive.

1η Διακρατική συνάντηση

(16-17 Ιανουαρίου 2017)

Review

Συνάντηση με το Εμπορικό Επιμελητήριο Λαρισας

Συνάντηση με το Εμπορικό Επιμελητήριο Λαρισας

Review

Δημοσίευση του εγγράφου Στρατηγικής Πολιτικής

Δημοσίευση του εγγράφου Στρατηγικής Πολιτικής

Review

Καθοδηγητής - Εκπαιδευόμενοι ξεκίνησαν τα μαθήματα.

Καθοδηγητής - Εκπαιδευόμενοι ξεκίνησαν τα μαθήματα.

Review

Ο Μοναδικός Μεγαλύτερος Λόγος για τον οποίο μπορούν να πετύχουν οι Startups

Ο Μοναδικός Μεγαλύτερος Λόγος για τον οποίο μπορούν να πετύχουν οι Startups

Review

Πώς να χτίσετε μια επιχείρηση που θα έχει διάρκεια 100 χρόνια;

Πώς να χτίσετε μια επιχείρηση που θα έχει διάρκεια 100 χρόνια;

Review

Mentors

click here for mentor list.

Το έγγραφο πολιτικής βασίστηκε στην «ανάλυση αναγκών για την επιχειρηματικότητα των νέων» που διεξήχθη σε δύο στάδια σε κάθε χώρα εταίρο και χρησιμοποιήθηκαν επίσης δύο διαφορετικά εργαλεία, συζητήσεις ομάδων εστίασης και ερωτηματολόγια κατά τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων. Στο πρώτο στάδιο, προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια της επιχειρηματικότητας και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι ομάδες-στόχοι, διεξήχθησαν συζητήσεις ομάδων εστίασης σε δύο διαφορετικές ομάδες, μία με φοιτητές και μία με νέους επιχειρηματίες, σε κάθε εταίρο σύμφωνα με το πρότυπο. Σε ηλικία μεταξύ 18 και 30 ετών, δεκαέξι άτομα συμμετείχαν σε συζητήσεις ομάδων εστίασης σε κάθε χώρα εταίρο.

Στο δεύτερο στάδιο, αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο ανάλυσης αναγκών με τη συμβολή του κάθε εταίρου να υλοποιηθεί σε 150 άτομα σε κάθε χώρα εταίρο. Στην τελική φάση της μελέτης ολοκληρώθηκε το έγγραφο στρατηγικής πολιτικής. Με την εφαρμογή συζητήσεων και ερωτηματολογίων για την ομάδα εστίασης ανακαλύφθηκαν τα πιο σημαντικά θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες και οι πληροφορίες που προέρχονται από αυτές τις μελέτες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών και του περιεχομένου που προβλέπεται στο πλαίσιο του Έργου, εκπαιδευτικών ενοτήτων που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ομάδα-στόχο.

Επιλέξτε εδώ για να το κατεβάσετε

Στόχος αυτού του οδηγού είναι να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τους νέους να ακολουθήσουν τις καινοτόμες ιδέες τους και να τους μετατρέψουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Επιλέξτε εδώ για να το κατεβάσετε

Partners