Δραστηριότητες του έργου

Με τις δραστηριότητες του προγράμματος SPARK, συμβάλουμε στην προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων.

Με τις δραστηριότητες του προγράμματος SPARK, συμβάλουμε στην προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων.

Στόχος είναι να προσελκύσουν τους δυνητικούς επιχειρηματίες σε όλες τις χώρες εταίρους και να πολλαπλασιάσουν τις επιδράσεις του έργου. Σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, το πρόγραμμα SPARK συμβάλλει στους στόχους της ΕΕ για την απασχόληση των νέων και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.